MC-ägare begär Inhibition av Stockholms P-strategi

Stockholms stad har skickat ut ett brev där man berättar att de nya parkeringsreglerna träder i kraft 1 september. Minst sex personer har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten. Domstolen väntar på yttrande i ärendet från Stockholms stad före 15 september innan frågan avgörs. Flera motorcyklister har idag begärt att Förvaltningsrätten beslutar om inhibition av beslutet, d v s att P-avgifterna för MC och moped klass I inte införs innan ärendet är prövat av domstolen. Skulle beslutet om P-avgifter för MC och moped klass I rivas upp innebär det att Stockholms stad måste återbetala tusentals felaktiga uppgifter. SMC ser fram emot beslut i Förvaltningsrätten.

I begäran om inhibition begär de MC-ägare som överklagar att beslutet inte ska träda ikraft innan Förvaltningsrätten prövat ärendet. Orsaken är att det finns en uppenbar risk att en stor mängd olagliga avgifter tas ut.
De som skickat in överklaganden anser att den kommunala likabehandlingsprincipen väsentligt har åsidosatts när beslutet fattades av kommunfullmäktige i Stockholms stad. Man påtalar att det därför är sannolikt att beslutet kommer att undanröjas. Ett kommunalt beslut som har verkställts men undanröjs ska rättas till. Om beslutet rör en eller ett fåtal parter är detta relativt enkelt. Här handlar det dock om tusentals felaktiga avgifter som måste återbetalas.. En sådan rättelse skulle orsaka en stor arbetsbörda för Stockholms stad.

Om Förvaltningsrätten istället beslutar om inhibition kommer inga potentiellt olagliga avgifter att tas ut och den enda negativa konsekvensen som uppstår är ett något mindre intäktsflöde av parkeringsavgifter till Stockholms stad.
Läs mer om införandet av P-avgifter i Stockholm här. 
Spännande fortsättning följer!