MC-proven mindre beroende av förarens längd och vikt

Förra årets insatser för att göra körprovet för motorcykel mindre beroende av förarens längd och vikt verkar få effekt. 2014 var skillnaden i andelen godkända prov 8 procent mellan män och kvinnor. 2015 var skillnaden 7,6 procent. SMC är positiva till de nya manöverproven och tror att det inte bara underlättar för korta förare, utan även ger resultat i ökad trafiksäkerhet eftersom mer tid kan läggas på att övningsköra i trafik och lära om risker i trafiksituationer.

SMC har i flera år konstaterat att kvinnor underkänns oftare än män i körprov för motorcykel. Vi genomförde därför en undersökning som visar att kvinnor tar fler lektioner i trafikskola, framförallt i manövergård, och övningskör mer privat, men ändå kuggas oftare. En större del av utbildningen ägnas åt att träna manövrar i låg fart och mindre tid på moment där olycksrisken är störst, körning i trafik och på landsväg med kurvor och korsningar.

Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) fick därför, i uppdrag av regeringen, att analysera körprovet för MC ur ett genusperspektiv. Analysen visade att det finns en orättvisa i körprovet och då särskilt för kortare personer vid manöverprovets lågfartsdel. Detta ledde till ändringar i manöverprovet för att göra det mer rättvist. Under 2015 har körkortstagare gjort det nya manöverprovet och en viss skillnad märks.

Det statistiska underlaget är fortfarande för svagt för att dra säkra slutsatser. Men trenden pekar åt rätt håll.

– Det känns bra att våra gemensamma insatser verkar ge resultat, säger Kristina Hagberg, chef på Trafikverket Förarprov.

För att åstadkomma mer lika möjligheter oavsett förarens längd och vikt att ta körkort för tung motorcykel har Trafikverket Förarprov och Transportstyrelsen i samarbete med branschen genomfört en rad åtgärder med start 2015.

Transportstyrelsen har ändrat reglerna för manöverproven. Ett av två möjliga lågfartsprov togs bort, och krypkörningen på tillbakavägen i manöverbanan sker nu utan att föraren sätter ner fötterna. Ändringarna förväntades även bidra till att mer tid under körkortsutbildningen används till områden där olycksrisken är större.

Trafikverket genomför kontinuerligt fortbildning för alla MC-prövare. 2015 var fokus på genusperspektiv, bemötande, bedömning och genomförande av prov. Trafikverket har också tagit fram en informationsfilm (se nedan) om hur det särskilda manöverprovet för motorcykel går till, och om hur viktigt det är att utbilda sig och genomföra körprovet på en motorcykel som har rätt storlek och höjd.

SMC är glada för denna ändring av manöverproven och tror att det inte bara underlättar för korta förare, utan även ger resultat i ökad trafiksäkerhet eftersom mer tid kan läggas på att övningsköra i trafik. Givetvis kan olyckor ske även i krypfart, men olycksstatistiken påvisar att det är i högre hastigheter och kurvor som motorcyklisters förarbrister oftast orsakar olyckor.