Räckes- och MC-design testat i Sverige

Bättre designade motorcyklar i kombination med väl utformade vägräcken kan både halvera risken för benskador och rädda liv. Det visar två nya studier från Folksam som bygger på verkliga olyckor respektive krocktester. Folksams praktiska prov och SMC:s litteraturstudie konfirmerar hypotesen om det släta räckets fördelar för en motorcyklist. SMC är självklart glada över allt som sker för ökad MC-säkerhet då det gäller räcken i Sverige och att VTI för första gången testat räcken med motorcyklar i verkligheten på uppdrag av Folksam!

Folksams tester och studie
Folksam har i en ny studie analyserat verkliga olyckor med motorcyklar med två olika utformningar. Resultatet visar att motorcykelns design har stor betydelse. På motorcyklar där motorn sticker ut framför förarens ben, så kallad boxermotor, halveras risken för benskador som leder till bestående besvär. Benskador är annars mycket vanliga i MC-olyckor mot räcken.

Utifrån resultatet har Folksam genomfört krocktester på VTI med olika motorcyklar mot olika typer av stålräcken för att undersöka hur motorcykelns design samverkar med vägräckets utformning. Testerna har delvis finansierats av Trafikverkets Skyltfond. En del av projektet handlar om att utveckla en testmetod tillsammans med VTI.

Fyra olika kombinationer av mc-design och räckesutformning har krocktestats och visar att motorcyklar med boxermotor i kombination med ett slätare och mjukare räcke (med underglidningsskyddet MPS, Motorcyclist Protection System, samt en prototyp av överglidningsskydd) gav det lindrigaste skadeförloppet.

Inget krocktest gjordes med motorcykel utan boxermotor mot räcke med MPS, Motorcycle Protection System. Matteo Rizzi förklarar att det saknades medel för att genomföra ett sådant test. Inga krocktester gjordes med motorcyklar med/utan boxermotor mot vajerräcken. Matteo tror att motorcyklar med boxermotorer skulle visa bättre resultat vid kollisioner i små vinklar där föraren sitter upprätt på motorcykeln vid krock.

– Våra två studier visar att det finns en stor potential att öka säkerheten för motorcyklister genom att förbättra utformningen av både MC och vägräcken. Det är en fråga som engagerar oss eftersom vi har många kunder som åker MC och som riskerar att skadas, säger Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare Folksam.  Han påpekar att Folksam inte rekommenderar en bred implementering av boxermotorer för att minska benskadorna hos motorcyklister som krockar med räcken.

Studien och testerna handlar enbart om motorcyklister som sitter upprätt på motorcykeln vid kollision med räcket, vilket motsvarar drygt hälften av alla olyckor.

– Det är svårt att komma med förslag på fordonsutformning som skulle minska skaderisken i dessa olyckor då förarna ofta har separerats från fordonet innan krocken, säger Matteo.

Folksams pressmeddelande och studie

Folksams fyra krocktester utförda på VTI. 

Inslag från SVT Rapport 16 juni.

Janne Wenäll på VTI gjorde testerna
Folksams tester med just motorcykel och vägräcken är de första som online casino någonsin har gjorts i Sverige, det här öppnar också upp för en fortsättning, säger Jan Wenäll, forskningsingenjör på VTI:s krockbana.

VTI har medverkat i två olika projekt med fokus på ökad mc-säkerhet. Det första var litteraturstudien med SMC och SVBRF (Svenska väg- och broräckesföreningen), med syfte att ta fram en definition över ett säkert räcke för motorcyklister. I det andra projektet har fyra fullskaliga krockprov med olika skydd monterade på vägräcken genomförts på uppdrag av Folksam. Resultaten från de båda projekten ledde fram till ett avslutande test där även räckets ovansida skyddades med en enkel prototyp av plast, vilket visade sig fungera utmärkt.

– Även om detta ännu bara rör sig om en enklare prototyp, så tror jag att det här är första gången som vi verkligen har en funktionsduglig idé om hur man effektivt kan minska skadorna på en motorcyklist som krockar med ett vägräcke genom att täcka vassa plåtkanter, stolptoppar och ovansidan på räcket, säger en glad Janne Wenäll.

Anledningen till det positiva resultatet är helt enkelt att det finns mindre vassa och utstickande detaljer att fastna eller skada sig på. Motorcyklisten fastnar inte utan glider med. Det är fortfarande farligt, men inte lika farligt som att fastna.

– Jag har sett att många omkomna motorcyklister slår sig illa på räckets ovansida och att armar och ben riskerar att hamna på räckets baksida och trassla in sig i stolpar, säger Jan Wenäll.

VTI:s krocksäkerhetsprovning

Släta räcken viktigast för att minska skaderisken säger SMC! 
SMC presenterade i slutet av maj en litteraturstudie tillsammans med VTI och SVBRF. Studien har tittat på forskning och resultat från hela världen. Litteraturstudien menar att det finns gott om underlag sedan drygt tio år som visar att räcken med MPS är överlägset bäst för en motorcyklist att krocka med, både om man sitter på motorcykeln eller glider mot räcket vid kollisionen.  Det finns inget som motsäger detta. SMC frågar Matteo Rizzi om varför studien säger ”Det finns inte något vetenskapligt underlag om effektiviteten av dessa typer av räcken i verkliga olyckor” och  ”Trafiksäkerhetsnyttan av räcken med MPS är oklar”.

– Det finns ingen vetenskaplig studie som visar på att 100 personer som krockat med MPS-räcke och 100 personer som krockat med till exempel ett vajerräcke. Men självklart anser jag personligen att det är betydligt bättre för en motorcyklist att krocka med ett räcke med MPS istället för ett vajerräcke, säger Matteo.

Från SMC:s sida är vi självklart mycket positiva till att något görs för att öka säkerheten för motorcyklister. Däremot anser SMC att det inte går att lägga över ansvaret för räckesproblematiken på MC-tillverkarna även om det finns utvecklingspotential.  Alla motorcyklar som släpps ut på en europeiska marknaden är helfordonsgodkända. Det finns inga krav på krockskydd för ben i de nya reglerna som träder i kraft 1 januari 2016. Dessutom har varje land olika räcken, Sverige har till exempel de lägsta räckena i hela Europa och använder mest vajerräcken. Tyskland har en nationell standard och använder mycket betong. I Spanien och Portugal används räcken med MPS i mycket stor omfattning. Varje land har dessutom olika regelverk för avstånd där räcket får monteras i förhållande till vägbanan avseende mitt- och sidoräcken.

Litteraturstudien ”Definition av ett säkert räcke för motorcyklister”. 

Vad säger MC-tillverkarna?
SMC ringde upp Per Johansson, McRF och frågade vad tillverkarna säger om studien.

– Studien släpptes idag men jag har fått viss förhandsinfo som tillverkarna tycker låter intressant. Allt är möjligt om man får ny kunskap att använda för att utveckla säkerhetssystem. I den bästa av världar samarbetar räckestillverkarna  med MC-tillverkarna kring det optimala räcket för motorcyklarnas system för att minska benskador, säger Per Johansson, VD vid McRF.


Krocktester har gjorts mot räcken med och utan MPS.
Krocktester har gjorts mot räcken med och utan MPS.
Motorcyklar med och utan bowermotor har jämförts i studien och krocktest.
Motorcyklar med och utan bowermotor har jämförts i studien och krocktest.
Inga krocktester har gjorts någonstans i världen mellan MC och vajerräcke.
Inga krocktester har gjorts någonstans i världen mellan MC och vajerräcke.