Så kan säkerheten öka för motorcyklisterna i Stockholm

Motorcyklister i Stockholm anser att de viktigaste åtgärderna för ökad trafiksäkerhet är att få köra MC i bussfiler och att vägunderhållet förbättras. Det visar en stor enkätundersökning som gjorts sommaren 2015. Även SL:s bussförare och Polismyndigheten i Stockholm ser positivt till ökad MC-körning i bussfiler. Ändå har Trafikverket och kommunerna inte arbetat för att öppna fler bussfiler för motorcyklister. För motorcyklister som pendlar i våra större svenska städer är frågan viktig. Därför fortsätter SMC driva frågan om rätten att få köra MC i bussfil!

Motorcyklar har fått köra MC i vissa bussfiler i Stockholm sedan mitten på 1980-talet. Det ökar trafiksäkerhet genom att man syns bättre, minskar risken för kollisioner och förbättrar framkomligheten. SMC har med jämna mellanrum och utan resultat försökt få tillåtelse för motorcyklister att köra i fler bussfiler.

Sommaren 2015 har SMC och SMC Stockholm genomfört en enkätundersökning om MC-användning i Stockholm med hjälp av VTI. Över 1000 motorcyklister har svarat i enkätundersökningen.  Enkätsvaren visar att det är en betydligt högre andel stockholmare som har motorcykel som pendlarfordon jämfört med i övriga landet. Vanligaste orsakerna till att man pendlar med MC är att spara tid och slippa stå i kö.

Hela 78 procent har varit nära att krocka med ett annat fordon en eller flera gånger det senaste året på grund av att den andra föraren inte sett motorcyklisten. Problemet är betydligt större i stockholmstrafiken jämfört med övriga Sverige. Nästan lika många, 77 procent, har upplevt att man blivit trängd i en kö av andra trafikanter en eller flera gånger det senaste året.

Trafiksituationen i Stockholm och andra storstäder innebär köer, trängsel och att vi som oskyddade ska dela körbanor med trafikanter som ibland ägnar sig åt annat än bilkörning. Det ger många situationer där irriterade trafikanter gör misstag i trafiken. När motorcyklister kör i bussfil syns vi bättre vilket gör att kollisionsrisken minskar.

EU-parlamentet antog nyligen en rapport som säger att motorcyklar och mopeder ska ses som en lösning på trängseln. Det betyder att man ska stimulera en ökad användning av motoriserade tvåhjulingar exempelvis genom att tillåta motorcyklar i bussfiler.

Väghållarnas och andra myndigheters inställtning till motorcykel i bussfile

Hösten 2012 förbjöds motorcyklar i en bussfil på E18.20 norr om Stockholm efter 30 år. Ingen information gick ut om detta till MC-förare. Förslaget från Trafikverket gick aldrig ut på remiss. SMC och  SMC Stockholm har överklagat beslutet till Länsstyrelsen och Transporstyrelsen som är sista instans. Tyvärr har även Transportstyrelsen avslagit SMC:s begäran och deras beslut går inte att överklaga.

Transportstyrelsen konstaterar att både framkomlighet och trafiksäkerhet ökar för motorcyklister om de tillåts köra i bussfilerna. Varken säkerhet eller framkomlighet är dock tillräckliga skäl för att bifalla SMC:s överklagande. Transportstyrelsen anser att motorcyklar inte är ett fordon som kompletterar linjetrafik.

SMC har träffat infrastrukturministern och Näringsdepartementet. Deras inställning är att det finns möjlighet att tillåta motorcyklar i bussfiler genom lokala föreskrifter. Det finns inga hinder varken i Trafikförordningen eller Vägmärkesförordningen.

Stockholms Lokaltrafik, SL och Polismyndigheten i Stockholm är positiva till motorcyklar i bussfiler generellt, dock med vissa undantag. Baserat på deras synpunkter om vilka bussfiler som är olämpliga för motorcykel enligt kollektivtrafiken och trafikpolisen har SMC tagit fram en uppförandekod för MC-körning i bussfiler. I och med att Transportstyrelsen avslog SMC och SMC Stockholms överklagande avbröts pågående samtal med SL

SMC har begärt ett officiellt ställningstagande från Trafikverket centralt men inte fått något. Det betyder att beslutet som fattades av Trafikverket Region Stockholm styr över frågan om motorcyklar i bussfiler i hela Sverige.

Inför riksdagsvalet 2014 har samtliga riksdagspartier svarat hur man ser på MC i bussfiler. Inget parti har något emot dettta men de flesta anser att frågan ska avgöras lokalt. 

SMC kommer att fortsätta att driva frågan om MC-körning i bussfiler då det är en åtgärd som bedöms öka säkerheten bland MC-förare. En namninsamling genomfördes 2011, namnunderskrifterna har lämnats till Trafikverket Region Stockholm.

I Norge är motorcyklar och mopeder tillåtna enligt lag i samtliga bussfiler. I brittiska städer, bl a London, tillåts motorcyklar i allt fler bussfiler för att öka säkerhet och förbättra framkomligheten.

Om MC-användning i Stockholm – enkätstudie augusti 2015

Inslag i TV4 Nyheterna 30 september 2015. 

SMC:s uppförandekod för MC-körning i bussfil.

Dokument i överklagandet då bussfilen på E18.20 stängdes för MC:
Transportstyrelsens beslut.
SMC:s överklagande.
SMC:s yttrande till Länsstyrelsen
Ytttrande från Näringsdepartementet
Yttrande från  det Konglige Samferdseldepartement
Tidigare nyhet i frågan då MC-förbudet infördes.