Transportstyrelsen föreslår ändringar av manöverprov

Efter många års påtryckningar från SMC kommer idag ett glädjande besked. Transportstyrelsen föreslår ändringar av manöverprovet för motorcykel. Ändringar i provet förväntas bidra till att mer tid under utbildningen används till övningar som har större bäring på trafiksäkerheten. Det ska också bidra till att förarens längd och vikt ska få mindre betydelse för provresultatet.
Transportstyrelsen skriver idag på sin hemsida om hur de som tar MC-körkort ofta lägger en stor del av sin utbildningstid på att öva på manöverprov i lågfart, samtidigt som mindre tid läggs på övningskörning i andra situationer som kan anses vara viktigare för säkerheten.

I ett förslag från Transportstyrelsen, som nu skickats på remiss, beskrivs hur man vill förbättra utbildning och prov så att fokus ska öka på de områden där olycksrisken är störst, som körning i trafik och på landsväg med kurvor och korsningar. Förslaget innebär att ett av dagens två möjliga mobile casino lågfartsprov tas bort och att det som är kvar ändras något.

Provet utrett ur genusperspektiv
Bakgrunden till det lagda förslaget är att SMC jobbat i flera år för ett rättvisare och mer trafiksäkerhetsfokuserat körkortsprov. Trafikverkets statistik över körprov visar nämligen, år efter år, att kvinnor underkänns oftare än män. SMC genomförde 2013 en enkätundersökning som visade att kvinnor satsar mer tid och resurser på körkortsutbildning, både i trafikskola och genom privat övningskörning. Körprovets utformning i kombination med höga krav på provfordon är förmodligen bidragande orsaker till skillnaderna i godkännandegraden.

Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) fick därefter ett regeringsuppdrag att analysera förarprov för MC ur ett genusperspektiv eftersom kvinnor har svårare än män att klara körprovet för MC. Även utredningen visar att det finns en orättvisa i körprovet och då särskilt för kortare personer vid manöverprovets lågfartsdel. VTI konstaterar också att det tyder på att kvinnor har sämre förutsättningar eftersom de i genomsnitt är kortare än män.

– Vi tror att det här förslaget kan bidra till att minska problematiken med att kvinnor har sämre förutsättningar att klara körprovet för mc än män. Men för att kunna uppnå effekt krävs åtgärder inom flera områden och av flera aktörer vad gäller utbildning och prov, säger Olof Stenlund på Transportstyrelsen.

Det prov som blir kvar anses vara mer relevant för verklig körning än det som tas bort. Det visar bättre hur eleven planerar sin körning och det anses ge förarprövaren tillräckligt underlag för att kunna bedöma om eleven kan hantera motorcykeln i låg fart.

SMC ser med glädje fram emot ett bra resultat som gynnar både trafiksäkerhet och körkortstagare.